De noodzaak van Enterprise Agility

De noodzaak van enterprise agility

Het afgelopen jaar hebben Femke Hille en ik hard gewerkt aan het schrijven van het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices”, die naar verwachting in juni / juli wordt opgeleverd en in september wordt gelanceerd. In deze serie van artikelen nemen we jullie mee in de essentie van elk van de hoofdstuk. Daarnaast geeft het ons de ruimte om een aantal aspecten toe te voegen die niet paste in het structuur van het boek.

See think react

Deel A van het boek Enterprise Agility gaat in op de noodzaak van enterprise agility, wanneer het wel en niet van belang is, en de vijf essentiële principes als het gaat om het ontwikkelen van enterprise agility binnen de organisatie. Dit eerste hoofdstuk gaat specifiek in op de noodzaak van enterprise agility voor organisaties en geeft een overzicht van de belangrijkste drijvers waarom agility als concept niet alleen belangrijk is voor enkele teams of de IV-afdeling, maar juist voor de organisatie als geheel.

De essentie van hoofdstuk 1

De snelheid waarin de wereld verandert neemt steeds sneller toe. Het ontwikkelen van enterprise agility is randvoorwaardelijk om als organisatie relevant te blijven. De toenemende snelheid van verandering raakt alle organisaties, waarbij de toenemende globalisatie ervoor zorgt dat de concurrentie steeds verder toeneemt en de potentiële markt daardoor groter en meer aantrekkelijker is. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op met de generaties Y en Z die gevoelig zijn voor klantwaarde ten koste van klantloyaliteit. De digitalisering van goederen en diensten zorgen ervoor dat start-ups sneller kunnen toetreden tot van oudsher moeilijk te bereiken markten. Een lerende organisatie is noodzakelijk om te kunnen overleven in deze nieuwe wereld.

De belangrijkste vragen om jezelf te stellen

 • Heb je voldoende zicht op de belangrijkste ontwikkelingen buiten jouw organisatie?
 • Is jouw organisatie voldoende in staat om snel en wendbaar in te kunnen spelen op deze belangrijkste ontwikkelingen?
 • Wat is voor jouw organisatie de noodzaak om te gaan veranderen?
 • In hoeverre is het mogelijk om snel en effectief technologische ontwikkelingen en innovaties in te voeren binnen uw organisatie?
 • In hoeverre verandert de structuur en samenstelling van uw doelgroepen en marktgebieden?
 • In hoeverre heeft u te maken met (snel) veranderende wet- en regelgeving?
 • In het geval de organisatie zou moeten gaan veranderen…
 1. heeft jouw organisatie in dat geval ook een duidelijke visie op deze verandering?
 2. hoe lang verwacht u de verandering uit te kunnen stellen?
 3. Is een transformatie voor het verhogen van enterprise agility een organisatieprioriteit?

Herkenbare patronen

 • Organisaties ontwikkelen een duidelijk beeld van hun omgeving, de zogenaamde situational awareness. Zij weten wat er speelt als het gaat om ontwikkeling in de markt, klanten, wet- en regelgeving en technologische mogelijkheden. Immers, als je niet ziet wat er op je afkomt, ben je ook niet in staat om hier proactief op in te kunnen spelen.
 • Organisaties ontwikkelen de capability om snel en wendbaar te kunnen reageren op veranderingen in de markt, de zogenaamde enterprise agility. Immers, als je ziet wat er op je afkomt, maar je bent niet in staat om hier adequaat op de reageren, kun je de problemen op je af zien komen.
 • Organisaties ontwikkelen de capability om zichzelf op alle niveaus continu en in kleine stappen te ontwikkelen. Deze capability zorgt ervoor dat niet alleen de producten, maar ook de organisatie als geheel optimaal georganiseerd blijft om de uitdagingen van morgen goed aan te kunnen gaan.

Herkenbare anti-patronen

 • Het in “een bubbel” ontwikkelen van een eigen visie, missie, strategie en doelstellingen, waarbij externe effecten en ontwikkelingen worden genegeerd of gebagatelliseerd.
 • Het hanteren van een strategie op basis van klantloyaliteit in plaats van een strategie op basis van klantwaarde.
 • Een mindset waarin vertrouwen op “Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg” ervoor zorgt dat de status quo binnen de organisatie gehanteerd blijft.
 • Ontwikkelingen wordt teveel beschouwd vanuit één viewpoint. Ontwikkelingen in de markt, klanten, technologie, wet- en regelgeving worden niet in samenhang tot elkaar beschouwd.
 • De focus van de organisatie als geheel wordt ingericht op ‘uitvoeren’ in plaats van ‘leren’, waardoor complexe en trage voortbrengingsketens ontstaan.

Tips ’n tricks

 • Scheid de organisatorische capability “Het kunnen zien wat er op je afkomt” van de capability “Het kunnen reageren op wat er op je afkomt”, zodat je als organisatie je meer gaat focussen op leren in plaats van reageren.
 • Start met het ontwikkelen van een lerende organisatie in plaats van het implementeren van een in de markt aanwezige oplossing.
  Kijk eens naar de Innovation Game® “My Worst Nightmare” of “Remember the future”
 • Laat daadwerkelijk klanten, marktpartijen, technologie visionairs en kaderstellende instanties aansluiten bij jouw visie- en strategie workshops.

Nieuwsgierig en wil je meer weten?

In het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices” nemen wij je mee hoe een organisatie haar enterprise agility op een effectieve wijze kan ontwikkelen. In logische stappen van schaalvergroting wordt je vanuit de onderliggende principes meegenomen, via snelle wendbare teams en onderlinge samenwerkingsverbanden naar het ontwikkelen van enterprise agility binnen de gehele organisatie. Tijdens iedere stap wordt inzicht gegeven op welke wijze de bijbehorende uitdagingen op een effectieve wijze opgelost worden, zonder als organisatie op snelheid en wendbaarheid in te boeten.

De afronding en oplevering van het boek wordt verwacht in juni / juli. Afgelopen week is in samenwerking met de uitgeverij Van Haren Publishing en het Agile Consortium besloten om de boeklancering over de vakantieperiode heen te trekken, dus nog heel even geduld. Zodra het boek als pre-order te bestellen is wordt de link alvast gedeeld en mocht je bij de boeklancering aanwezig willen zijn, houdt vooral deze serie artikelen of de events van het Agile Consortium in de gaten.